Gmina Miedźna jest w trakcie podpisywania umów na dofinansowanie kolejnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą realizowane w czterech placówkach oświatowych w naszej gminie! To kolejna wspaniała informacja dla dzieci i młodzieży! Ogromna część dofinansowania, czyli aż 427’916,82 zł  zostanie wydatkowana na doposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt IT i audiowizualny, w tym zakup komputerów do pracowni matematycznych, tabletów, drukarek 3D, urządzenie EEG Biofeedback, magiczny dywan, videoprojektor, głośniki, słuchawki oraz wiele innych!

Projekt „Gotowi na wiedzę”

Całkowita wartość projektu: 477 075,06 zł

Kwota dofinansowania: 429 367,55 zł

W ramach projektu w Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku oraz w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej zostaną zrealizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby uczniów tych szkół, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Co wydarzy się w Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku podczas realizacji projektu?

 • „Mali Artyści” - prowadzenie terapii teatrem podczas zajęć przyczyni się do kształtowania panowania nad ekspresją emocji, wzrostu empatii i podwyższenia samooceny uczniów. Na potrzeby realizacji zajęć zostanie zakupiony sprzęt IT oraz sprzęt audiowizualny, a także tekstylia, kostiumy i materiały papiernicze.
 • Zajęcia z języka angielskiego dla szczególnie uzdolnionych. Na potrzeby zajęć zakupiony zostanie sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne.
 • „T(R)IKI matematyki i informatyki” - celem zajęć jest rozwijanie myślenia matematycznego, algorytmicznego, logicznego oraz rozwój inteligencji logiczno-matematycznej i inteligencji przestrzennej”. Zakupiony zostanie sprzęt IT, pomoce dydaktyczne (m.in. bryły, gry, kalkulatory).
 • Zajęcia z doradcą zawodowym, które będą polegały na pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu uczniów, na zajęcia z doradztwa zawodowego zakupione zostaną materiały papiernicze i piśmiennicze.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspierające wszechstronny rozwój umysłowy, psychiczny i społeczny dzieci z trudnościami rozwojowymi. Na potrzeby tych zajęć sala zostanie wyposażenie w podstawowe meble (biurko, stolik, krzesełka, szafę a pomoce dydaktyczne i witrynę na książki), sprzęt IT (laptop oraz tablety), magiczny dywan, urządzenie EEG Biofeedback, a także liczne pomoce dydaktyczne.
 • Wyjazdowe warsztaty edukacyjne, wycieczki.

Co wydarzy się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej podczas realizacji projektu?

 • Terapia EEG Biofeedback podczas indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami, które przyczynią się do zniwelowania specyficznych trudności w uczeniu się spowodowanych zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. Pracownia zostanie wyposażona w urządzenie EEG Biofeedback 2 kanałowy wraz z laptopem, materiałami do zajęć.
 • Indywidualne zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów posiadających lub zagrożonych dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią.
 • Omnibus matematyczny
 • „Koło naukowe” – zajęcia informatyczno-techniczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów ścisłych. Zakupione zostaną tablety, które pozwolą na pracę zdalną z aplikacjami rozwijającymi myślenie komputacyjne potrzebne do wprowadzenia programowania oraz pracy na odpowiednich programach graficznych (rozszerzona rzeczywistość AV i do obróbki plików filmowych), drukarka 3D wraz z żywicą polimerową, sonda GO.
 • Klub Młodego Geniusza – zajęcia rozwijające dla szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych.
 • Zajęcia logopedyczne oraz wyposażenie gabinetu logopedy w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.
 • Wyjazdowe warsztaty edukacyjne, wycieczki.

Projekt „W świecie nauki”

Całkowita wartość projektu: 773 275,71 zł

Kwota dofinansowania: 695 948,14 zł

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Woli oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze zrealizowane zostaną dodatkowe zajęcia rozwijające, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów ścisłych oraz rozwijające kompetencji kluczowe uczniów.

Co wydarzy się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli podczas realizacji projektu?

 • „Interaktywna matematyka”– zajęcia matematyczne w zakresie stosowania algorytmów, rozwoju myślenia abstrakcyjnego, posługiwania się TI, w tym stosowanie programów biurowych do opracowywania i prezentacji wyników, oraz programów wspomagających nauczanie matematyki.
 • „Młody grafik komputerowy – fotografia, film” – zajęcia informatyczne dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych informatyką, w tym grafiką komputerową, tworzeniem własnych filmów. Zakupione zostaną m.in.: videoprojektor, głośniki, słuchawki, drukarka, programy do obróbki grafiki.
 • „Świat elektroniki i dźwięku – dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z fizyki, zakupione zostaną sprzęt TI, zestawy edukacyjne do nauki elektroniki, oprogramowania komputerowe, zestaw do ćwiczeń akustyki.
 • „Niewiarygodny świat nauki” celem jest podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego, rozwijanie zainteresowań pasji uczniów językiem angielskim, korzystanie z technologii komputerowych (opracowywanie prezentacji Power Point i Prezi, używanie komputerowych programów edukacyjnych SWOT, MyPost, Thiglink, Twinspace, Venngage, Fotor, JisawPlanet, Padlet, Smilebox, Quizzizz, Quizlet, Learning Apps, komputerowe redagowanie tekstów itp.). Na zajęcia zakupiony zostanie m.in. sprzęt audiowizualny, mapy krajów anglojęzycznych i inne.
 • „Nauka języka angielskiego przez zabawę” dla uczniów z trudnościami w nauce języka.
 • „Mój świat” – zajęcia geograficzne, zakupione zostaną m.in. mapy, e-podręcznik, modele.

Co wydarzy się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze podczas realizacji projektu?

 • Zajęcia w Pracowni Dojrzałości Szkolnej – diagnoza uczniów z niepełnosprawnościami i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracownia Dojrzałości Szkolnej (utworzona w ramach realizacji wcześniejszego projektu Edukacja, wsparcie i rozwój) zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne oraz urządzenie do treningu wzrokowo-słuchowego (koordynacji półkul mózgowych). Urządzenie to będzie służyło do terapii dla dzieci z dysleksją, trudnościami w nauczaniu i pisaniu oraz wieloma innymi problemami w uczeniu się, które wynikają z istniejących zaburzeń słuchu centralnego.
 • Terapia indywidualna dla uczniów zdiagnozowanych w pracowni. Terapia prowadzona będzie Metodą Krakowską, jest to terapia neurobiologiczna stymulująca wszystkie funkcje poznawcze dziecka.
 • „Aktywator” – celem zajęć jest m.in. zrozumienie znaczenia matematyki w życiu codziennym, i nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi TI w nauce matematyki. Uczniowie nauczą się m.in. tworzenia konstrukcji cyfrowych, pracy na kalkulatorze graficznym, obsługiwania drukarki 3D, tworzenia symulacji finansowych, odczytywania informacji giełdowych, podejmowania decyzji w oparciu o elementy statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Na potrzeby realizacji zajęć zostanie zakupiony sprzęt IT i nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • „Inkubator talentów” – koło naukowe, gdzie uczniowie poznają najnowsze aplikacje pomagające rozwijać umiejętności z zakresu TI i przedmiotów ścisłych. Jest to nowatorskie podejście do nauki przedmiotów przyrodniczych i TI, ponieważ nauka będzie opierała się na ogromnym wykorzystaniu narzędzi TI w nauce przedmiotów przyrodniczych, tj. fizyki, chemii, biologii, geografii.