W ramach projektu „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego utworzono 30 dodatkowych miejsc przedszkolnych w Gminnym Publicznym Przedszkolu im. Marii Kownackiej w Miedźnej, nabór dzieci do nowopowstałych miejsc rozpoczyna się od 18.01 2021 r.

I ETAP

W pierwszym etapie rekrutacji przyjmowane są dzieci, które brały udział w rekrutacji do Gminnego Publicznego Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej na rok szkolny 2020/2021, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, nie dostały się do ww. przedszkola, a tym samym zostały wpisane na listę rezerwową.

Rodzic/ prawny opiekun, który nadal chce aby jego dziecko uczęszczało do Gminnego Publicznego Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej musi w dniach od 18.01.2021 r. do 21.01.2021 r. złożyć następujące dokumenty:

  • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka (Załącznik nr 1),
  • Oświadczenie uczestnika projektu  (Załącznik nr 3),
  • Kartę informacyjną dotyczącą Uczestnika projektu (Załącznik nr 4),

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Miedźnej ul. Szkolna 24, 43-227 Miedźna, w godzinach jego funkcjonowania.

II ETAP

Jeżeli w przedszkolu pozostaną wolne miejsca, dzieci przyjmowane są na podstawie wniosku, spełniające łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkują na terenie gminy Miedźna,
  • dziecko jest w wieku uprawniającym do korzystania z zajęć wychowania przedszkolnego.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. kryteria niż liczba miejsc, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje data urodzenia dziecka, przy założeniu, że pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci starsze.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Miedźnej ul. Szkolna 24, 43-227 Miedźna, w godzinach jego funkcjonowania, w dniach od 25.01.2021 r. do 29.01.2021 r.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, mogą być przyjęte do niego dzieci które zamieszkują poza gminą Miedźna, przy uwzględnieniu zasady, że o przyjęciu dziecka decyduje data jego urodzenia.

Powstanie nowych miejsc było możliwe dzięki adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Miedźnej na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych. Dzięki temu w przedszkolu będzie funkcjonować 5 oddziałów dla łącznie 125 dzieci.  W nowopowstałych oddziałach w budynku Szkoły Podstawowej będą przebywały dzieci najstarsze tj. w wieku 6 i 5 lat. Dzięki temu dzieci te będą już na etapie przedszkolnym adaptowały się do funkcjonowania w szkole. Oddział przedszkolny znajdujący się w punkcie przedszkolnym zostanie przeniesiony do budynku przedszkola.

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 - Potwierdzenie woli przyjęcia

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4 - Karta informacyjna