Wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, a także Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli od 25 maja (poniedziałku) będą prowadziły swoją działalność według obowiązującego reżimu sanitarnego, określonego przez:

wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych 4 maja 2020 na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567) wytycznych dla żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men oraz obowiązujące w każdej placówce procedury wewnętrzne, które dostępne są na stronie internetowej danej placówki:

www.sp2wola.edupage.org
www.zs-wola.eu
https://przedszkole2wola.edupge.org
https://kubusioweprzedszkole.edu.pl/
www.przedszkole-frydek.pl
https://spfrydek.edupage.org/
www.zspmiedzna.edupage.org
www.przedszkole-gora.pl
www.kubusiowemaluchy.pl

Rodzice wykazujący potrzebę zapewnienia dziecku opieki przedszkolnej lub żłobkowej zobowiązani są do złożenia poprawnie wypełnionego WNIOSKU (czytelny podpis obojga rodziców) w placówce, do której dziecko uczęszczało przed 12 marca 2020 r.


Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej, tj.:

  • przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy, podany na stronie internetowej danej placówki;

lub

  • przesłanie przez e-PUAP;

lub

  • przesłanie przez dziennik elektroniczny (dotyczy placówek, które dysponują dziennikiem elektronicznym)


TERMIN:

  • do 21 maja 2020 r. (godzina 24:00) – jeśli wniosek zostanie złożony w tym terminie, decyzję dyrektora placówki, czy dziecko ma zapewnione miejsce, Rodzic otrzyma 22 maja 2020 r.
  • po 21 maja 2020 r. – złożenie wniosku po tym dniu będzie skutkowało jego rozpatrzeniem w ciągu 2 dni roboczych przez dyrektora.


Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dzieci, biorąc pod uwagę dostępną liczbę miejsc oraz zapisy wytycznych.

Wytyczne wskazują na konieczność przyjmowania w pierwszej kolejności dzieci-rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Jak również dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

WAŻNE!

Uruchomienie opieki przedszkolnej i żłobkowej jest działaniem planowanym i na tę chwilę możliwym do zrealizowania, zważając na potrzeby rodziców, obecną sytuację oraz przyjęte procedury wewnętrzne, zgodne z obowiązującymi wytycznymi GIS, MEN i MZ.

Wystąpienie jakichkolwiek zdarzeń mających wpływ na zmianę obecnej sytuacji epidemicznej powodującej wzrost ryzyka rozprzestrzenienia sią zakażenia koronawirusem i tym samym powodujących zagrożenie dla zdrowia lub życia, może mieć wpływ na dalsze działania w tym zakresie, a co za tym idzie również może spowodować brak możliwości świadczenia opieki przedszkolnej lub żłobkowej.

DROGI RODZICU!

Zanim podejmiesz decyzję o zgłoszeniu dziecka do przedszkola czy żłobka, zapoznaj się z wszystkimi wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia oraz procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w placówce. Zostały one stworzone dla bezpieczeństwa Twojego dziecka, Twojego, osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, a co za tym idzie całej społeczności. Jak Tobie, tak i nam zależy na tym, aby pobyt w przedszkolu czy żłobku był bezpieczny, dlatego tak ważne jest, abyś je znał i stosował.

Naruszenie ww. procedur i wytycznych jest niedopuszczalne i będzie skutkowało odmową zapewnienia Twojemu dziecku opieki.

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY dla rodziców, którzy zdecydują się na osobiste sprawowanie opieki, został wydłużony do dnia 14 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 855)

Wniosek rodzica - przedszkole
Wniosek rodzica - źłobek, klub dziecięcy
Wytyczne GIS i MZ dla przedszkoli
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli 04.05.2020