Deklaracja dostępności Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z siedziba w Woli

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnej strony internetowej Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej
z s. w Woli

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie pliki są dostępne cyfrowo
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie wszystkie grafiki mają rozbudowane opisy alternatywne,
 • niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-15
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Janosz.

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 32 211-61-77 lub +48 601 091 666

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji niedostępnej w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub jej elementu, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną:

 • Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania
 • adres: 43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 32 211 61 77

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli zlokalizowany jest na pierwszym piętrze w budynku jednopiętrowym.
Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • jedno, od strony ulicy Poprzecznej - główne wejście, które ze względu na stopnie i schody nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • drugie, od strony ulicy Kopalnianej - wejście prowadzi przez połączony przewiązką budynek Starostwa Powiatowego, w którym znajduje się ogólnodostępna winda dostosowana
  do osób z niepełnosprawnościami, umożliwiająca dostęp do siedziby ZOiW.

Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem do budynku wyznaczono jedno prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe oznaczone jest znakami poziomymi i pionowymi. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona.