WARUNEK UBIEGANIA SIĘ O POMOC ZDROWOTNĄ

O pomoc zdrowotną może ubiegać się nauczyciel, który:

 1. jest zatrudniony w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźna,
 2. poniósł koszty:
  - związane z opłatami za leczenie lub rehabilitację zdrowotną,
  - zakupu lekarstw,
  - leczenia sanatoryjnego przysługującego na podstawie skierowania lekarza,
  - zakupu urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zaleconego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji w związku z trwającą dłużej niż 30 dni chorobą lub rehabilitacją,
  - zakupu okularów zdrowotnych lub szkieł korygujących wzrok,
  - zakupu protez,
  - badań specjalistycznych,
 3. nie uzyskał pomocy zdrowotnej w danym roku kalendarzowym.

WNIOSEK

Celem ubiegania się o pomoc zdrowotną jest złożenie wniosku – druk do pobrania znajduje się na dole strony.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakty korzystania z opieki zdrowotnej,
 • imienne faktury lub rachunki potwierdzające poniesione koszty,
 • oświadczenie nauczyciela o średnim miesięcznym dochodzie brutto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przypadającym na członka rodziny pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym z uwzględnieniem wszystkich źródeł przychodu.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o pomoc zdrowotną dla nauczycieli”.

Na kopercie należy wpisać dane kontaktowe wnioskodawcy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski rozpatrywane są kwartalnie.

Wnioski złożone do dnia 15 marca – rozpatrywane są za I kwartał,

Wnioski złożone do dnia 15 czerwca – rozpatrywane są za II kwartał,

Wnioski złożone do dnia  15 września – rozpatrywane za III kwartał,

Wnioski złożone do 30 listopada – rozpatrywane za IV kwartał.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego dla nauczyciela
Zarządzenie w sprawie ustalenia wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotna dla nauczyciela