Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Z. Religi w Gilowicach

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: SEKRETARKA

 

Określenie stanowiska pracy:

 • stanowisko - sekretarka
 • wymiar czasu pracy – pełny etat
 • rodzaj umowy- zatrudnienia na czas określony, docelowo na czas nieokreślony
 • miejsce pracy - Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi w Gilowicach

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie min. średnie ogólnokształcące,
 • stan zdrowia pozwalający na z
 • stanowisko - sekretarka
 • wymiar czasu pracy – pełny etat
 • rodzaj umowy- zatrudnienia na czas określony, docelowo na czas nieokreślony
 • miejsce pracy - Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi w Gilowicach
 • atrudnienie na stanowisku sekretarki,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Ustawy Prawo Oświatowe.

Wymagania dodatkowe:

 • udokumentowany co najmniej 1-roczny staż pracy,
 • biegła znajomość oprogramowania biurowego - Word, Excel,
 • znajomość obsługi wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych, oraz redagowania wewnętrznych aktów prawnych,
 • umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
 • umiejętność kontaktowania się z dziećmi, rodzicami i innymi klientami szkoły oraz współpraca w zespole,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, lojalność, systematyczność, samodzielność, terminowość i sumienność, kreatywność w działaniu, pogodne usposobienie.

Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

Zakres obowiązków na stanowisku pracy sekretarka:

 • znajomość aktualnych zarządzeń i przepisów dotyczących pracy w kancelarii szkoły,
 • prowadzenie bieżącej obsługi korespondencji oraz organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami. Rzetelne i terminowe przekazywanie informacji służbowych dyrektorowi.
 • prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: księgi uczniów, księgi ewidencji,
 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów (przyjęcia, przeniesienia),
 • przygotowywanie dokumentacji do egzaminu maturalnego,
 • obsługa organizacyjna rekrutacji uczniów do klas pierwszych,
 • wystawianie uczniom nowych legitymacji oraz ich przedłużanie, sporządzanie odpisów arkuszy ocen, wydawanie zaświadczeń potwierdzających kontynuację nauki, prowadzenie rejestru zaświadczeń oraz wydanych legitymacji,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem dzieci i nauczycieli od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • sporządzanie duplikatów i odpisów świadectw promocyjnych, ukończenia szkoły oraz dojrzałości,
 • wydawanie delegacji pracownikom oraz ich ewidencja,
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczenia mienia,
 • prowadzenie na bieżąco ksiąg inwentarzowych,
 • obsługa administracyjna ZFŚS,
 • właściwe zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych,
 • odpowiedzialność za druki ścisłego zarachowania ich przechowywanie i ewidencja,
 • przygotowywanie i wprowadzanie danych dla Systemu Informacji Oświatowej,
 • prowadzenie archiwum szkolnego,
 • obsługa interesantów, udzielanie informacji,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 • bieżące rozpoznanie rynku i dokonywanie zakupów,
 • prowadzenie rejestru faktur,
 • inne czynności służbowe zlecone przez dyrektora szkoły w toku bieżącej pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oferty przyjmowane są osobiście w Sekretariacie Szkoły w godz. urzędowania od 8.00 – 15.00 lub korespondencyjnie na adres: Liceum Ogólnokształcące im. prof.. Z. Religi w Gilowicach, ul. Korfantego 38, 43-227 Miedźna lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 23.08.2019r.

Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów do pracy

Oświadczenie o niekaralności