Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Wójt Gminy Miedźna przedstawia:

 • Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 • Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 02.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 20.05.2020 r. do dnia 26.05.2020 r.

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe. - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 14.04.2020 r. do dnia 17.04.2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 27.05.2020 r. do dnia 29.05.2020 r.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20.04.2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 01.06.2020 r.

 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 24.04.2020 r. do dnia 27.04.2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 02.06.2020 r. do dnia 04.06.2020 r.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym
  w dniu 29.04.2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 05.06.2020 r.

 • Kryteria oraz przydzielone tym kryteriom punkty oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych a zamieszkałych poza obwodem szkoły.

  http://www.zoiw.miedzna.pl/files/Zalacznik_nr_2_kryteria_do_klas_pierwszych_szkol_podstawowych.pdf

 • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół podstawowych.

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 02.04.2020 r. do dnia 04.05.2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 02.06.2020 r. do dnia 16.06.2020 r. Do oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej od dnia 02.04.2020 r. do dnia 20.04.2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 08.06.2020 r. do dnia 16.06.2020 r.

 • Przeprowadzanie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe do dnia 28.04.2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 19.06.2020 r.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe  do dnia 05.05.2020 do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 22.06.2020 r. do godz. 12:00.

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe od dnia 12.05.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. oraz w  postępowaniu uzupełniającym od dnia 23.06.2020 r. do dnia 26.06.2020 r.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do dnia 19.05.2020 r. go godz. 14:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 29.06.2020 r. do godz. 14:00.

 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 26.05.2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 03.07.2020 r.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do dnia 28.05.2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 07.07.2020 r.