Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Wójt Gminy Miedźna przedstawia:

I. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów.

     http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2019/723/akt.pdf

     http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U85/2019/62/2761.pdf#zoom=90

 

II. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 15.02.2021 r. do dnia 09.03.2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 19.04.2021 r. do dnia 22.04.2021 r.
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe. - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 11.03.2021 r. do dnia 16.03.2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 23.04.2021 r. do dnia 26.04.2021 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 17.03.2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 27.04.2021 r.
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 18.03.2021 r. do dnia 24.03.2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 28.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 25.03.2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 04.05.2021 r.

 

PROCES REKRUTACJI

Macie Państwo prawo zapisać swoje dziecko do trzech wybranych placówek według ustalonej przez siebie kolejności. We wniosku należy wskazać preferowaną kolejność.

 

WAŻNE!

Rodzicu!

Jeśli wybrałeś (na przykład):

  1. jako pierwsze przedszkole w Górze,
  2. jako drugie przedszkole w Miedźnej,
  3. a jako trzecie przedszkole we Frydku,

to właśnie taką kolejność zachowujesz wypełniając każdą z tych trzech kart celem zapisu do tych trzech przedszkoli. Nie zmieniaj kolejności wskazując za każdym razem inne przedszkole jako pierwszy wybór. Dzięki temu każde z tych przedszkoli zna Twoją preferowaną kolejność, a proces rekrutacji przebiega sprawnie i szybko.

 

PROCES REKRUTACJI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW:

I. ETAP

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wynikające z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym tj.:

- wielodzietność rodziny kandydata;

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów posiada taką samą wagę punktową (np. 1). To znaczy, że jeżeli dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu posiada niepełnosprawność. Ponadto jeśli rodzina jest wielodzietna, otrzymuje dwa punkty, ponieważ dotyczą go dwa z ww. kryteriów. Jeśli tych kryteriów, które dziecko spełnia jest więcej, wtedy punktów jest o tyle więcej o ile więcej spełnia tych kryteriów.

II. ETAP

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria te zostały określone w uchwale nr IV/37/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz w uchwale nr VI/54/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/37/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (link do tekstu uchwały powyżej).

 

KRYTERIA REKRUTACJI. O CO W OGÓLE CHODZI?

Celem kryteriów zaproponowanych uchwałą jest zapewnienie w pierwszej kolejności jak najpełniejszej realizacji potrzeb rodziny, w której rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi.

Wskazane kryteria odpowiadają również na potrzeby dziecka i rodziców w zakresie premiowania dodatkowymi punktami uczęszczanie przez rodzeństwo dziecka do wskazanej placówki lub ubieganie się rodzeństwa o przyjęcie do tego samego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych. Dzięki temu zlikwidowana zostanie konieczność dowożenia przez rodziców rodzeństwa do dwóch różnych jednostek, jeśli nie ma takiej potrzeby.

Kryterium, które kolejno będzie decydowało o przyjęciu dziecka jest zamieszkanie przez rodziców/opiekunów prawnych na terenie gminy Miedźna i jednocześnie bycie podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz tej gminy.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2021 r. Wpływy z tego podatku są, obok podatku od nieruchomości, jednym z głównych źródeł dochodów gmin. Dochody pozwalają na realizację wszystkich zadań nałożonych na gminę, jak również na realizację zadań inwestycyjnych, czyli umożliwiają rozwój samorządu. Obecnie samorządy stosują różnego rodzaju zachęty do zwiększania tego rodzaju wpływów do budżetu gminy. Zastosowanie tegoż kryterium podczas procesu rekrutacji utwierdza mieszkańców w poczuciu bycia mieszkańcem mającym swój udział w rozwoju gminy i w pełni korzystającym z przysługujących mu z tego tytułu praw, do których zalicza się korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie gminy, której się zamieszkuje (zgodnie z art. 131 ust. 1 i 7 do przedszkoli przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a dzieci spoza gminy dopiero, kiedy wszystkie dzieci z gminy zostaną przyjęte a w przedszkolu nadal pozostają wolne miejsca). Kryterium to wpływa na budowanie więzi z gminą, lojalności terytorialnej/samorządowej łącząc dwa aspekty: świadomy udział w dochodach gminy przekładający się na jej rozwój oraz uprawnienia wynikające z zamieszkania na terenie danej gminy. Dzięki temu kryterium, które pozwala na uzyskanie dodatkowych 2. punktów, wzrośnie świadomość wpływu, jaki ma każdy mieszkaniec Gminy Miedźna na jej kształt i funkcjonowanie. Dlatego tak ważne jest, aby przyznanie 2. punktów za spełnienie tego kryterium dotyczyło obojga rodziców (lub osoby samotnie wychowującej dziecko) rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedzający rok, w którym jest przeprowadzana rekrutacja, którzy jednocześnie wskazują jako miejsce zamieszkania miejscowość znajdującą się w obrębie gminy Miedźna.

Najmniejszą liczbę punktów można otrzymać za spełnienie kryterium dochodowego, którego wprowadzenie jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Kryterium to jako jedyne pozwala na ostatecznie rozstrzygnięcie procesu rekrutacji poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów zależnej od dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Nie ma obowiązku korzystania z tego kryterium i tym samym przedstawiania oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Wiąże się to z tym, że punkty za spełnienie tego kryterium nie zostaną naliczone, jednak karta zapisu dziecka do przedszkola zostanie przyjęta i dziecko weźmie udział w rekrutacji. Należy mieć jednak świadomość, że rezygnacja z możliwości skorzystania z tego kryterium może przyczynić się uzyskania liczby punktów niewystarczającej na przyjęcie dziecka do przedszkola, które wybraliśmy.

 

Rodzicu, pamiętaj!

Jeśli Twoje dziecko ubiega się o miejsce w przedszkolu w roku, w którym kończy 3 lata, to takie miejsce zostanie mu zapewnione nawet jeśli nie dostało się do żadnego z trzech przedszkoli wskazanych w karcie zgłoszenia. Wójt Gminy Miedźna rokrocznie otrzymuje informacje o dzieciach, dla których zabrakło miejsca w wybranych przez nich placówkach, wskazując rodzicom inne placówki, w których takie miejsce jest.

 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem wybranego przedszkola.
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępne będą na stronach internetowych tych jednostek.