Placówką realizującą wczesne wspomaganie rozwoju w gminie Miedźna jest:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli
ul. Lipowa 3
43-225 Wola
tel. 32 211 83 69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak zorganizować wczesne wspomaganie rozwoju dla dziecka oraz jakie dokumenty są niezbędne? Tok postępowania:

 1. Rodzice dziecka zamieszkałego na terenie gminy Miedźna składają w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wraz z zaświadczeniami i opiniami wydanymi przez specjalistów oraz wynikami obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich (a w przypadku dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w poradni wskazanej przez kuratora oświaty, za zgodą właściwego ze względu na teren działania poradni organu prowadzącego).
 2. Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania Rodzice składają wniosek (do pobrania w szkole) do dyrektora placówki, w której tworzone są zespoły wczesnego wspomagania, o zorganizowanie takiego zespołu dla dziecka na podstawie wydanej przez poradnię opinii. Dyrektor placówki może organizować na podstawie opinii poradni wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym.

Przewidywany termin załatwienia:

Wydanie opinii przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną następuje w terminie do 1 miesiąca od złożenia wniosku o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wyrażenie zgody przez dyrektora szkoły następuje w terminie do 2 tygodni od złożenia wniosku o zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Informacja na temat opłat:  Postępowanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe art. 127 ust. 14 (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1743)

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju i kto może być objęty wczesnym wspomaganiem?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywamy zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, któremu zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów  nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzeniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka itd.

Jakie są zadania zespołu specjalistów organizujących wczesne wspomaganie rozwoju?

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

 1. ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 2. nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
 3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
 4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzone są w placówce nieodpłatnie, indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, przy czym w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

Miejsce prowadzenia zajęć ustala dyrektor wyznaczonej placówki w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

 1. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalenia właściwych reakcji na te zachowania;
 2. udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 3. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Dane Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie
ul. Zamenhofa 5
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 37 16

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.