Opublikowane zostały przepisy wykonawcze określające warunki udzielania pomocy uczniom objętym „Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” (funkcjonującym dotychczas jako „Wyprawka szkolna”).


Uczniowie objęci pomocą

Z pomocy udzielanej w ramach rządowego programu skorzystać będą mogli uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Wysokość udzielanej pomocy
 

Dofinansowanie przyznawane do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

 

Grupa uczniów objęta wsparciem

Wysokość pomocy

Dla uczniów:

- słabowidzącym,

- niesłyszącym,

- słabosłyszącym,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności)

uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

Dla uczniów:

- słabowidzących,

- niesłyszących,

- słabosłyszących,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności)

uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do:

- klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

- klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

- klas I i II pięcioletniego technikum,

- klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych
w pięcioletnim technikum.

do kwoty 445 zł

 

Tryb przyznawania pomocy 

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach rządowego programu należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły tj. do dnia 31.08.2020 r.


Pomoc udzielana na wniosek:

  • opiekunów ucznia,
  • pełnoletniego ucznia,
  • na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 

Analogicznie jak w latach ubiegłych, dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, będzie sporządzał listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy. Listę będzie następnie przekazywał odpowiednio wójtowi właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.

Lista powinna zawierać:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • nazwę i adres siedziby szkoły,
  • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021.

 

Środki na udzielenie pomocy dla uczniów szkoły prowadzonej przez gminę wójt, będzie przekazywał na rachunek bankowy tej szkoły. Następnie dyrektor będzie zwracał opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy wskazanej powyżej (zgodnie z §7 rozporządzenia).


W przypadku szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa powyżej (zgodnie z § 7 rozporządzenia), zwracać będzie opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpowiednio wójt właściwy ze względu na siedzibę szkoły.


W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych będzie:

  • faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia,
  • rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku sporządzania oświadczenia - należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 

Natomiast w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu będzie zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, o której mowa powyżej, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu powinien wystawić podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227)