Wartość projektu to: 773 275,71 zł, w tym łączne dofinansowanie – 695 948,14 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 657 284,35 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa to 38 663,79 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli i Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Górze oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby, wyposażenie pracowni do przedmiotów przyrodniczych i matematyki, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK przy jednoczesnym kształtowaniu kompetencji kluczowych.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze utworzono Gabinet Dojrzałości Szkolnej który wspiera uczniów na etapie przekraczania progu szkolnego oraz uczniów klas IV-VIII posiadających specjalne potrzeby edukacyjne. Gabinet Dojrzałości Szkolnej jest pierwszym etapem rozpoznawania deficytów i trudności edukacyjnych u dzieci w szkole. W gabinecie będzie stosowana terapia Metodą Krakowską- terapia neurobiologiczna stymulująca wszystkie funkcje poznawcze dziecka. Metoda Krakowska wychodzi z założenia, że należy dostarczyć dziecku tej wiedzy, która z powodu zaburzeń nie mogła być przez nie samodzielnie zdobyta. Podkreśla wymóg stymulacji rozwoju zdrowego dziecka i jednoczesnego korygowania zaburzeń funkcjonalnych, wrodzonych, genetycznych i nabytych. Swoje założenia opiera na neurobiologicznej tezie, według której zdolność do powstania nowych synaps nigdy się nie kończy i jest w pełni zależna od konkretnych doświadczeń dostarczanych jednostce. Dziecko uczy się zachowań i ról społecznych przede wszystkim językowo, biorąc czynny udział w interakcjach społecznych, jednak zanim będzie gotowe do przyswajania umiejętności i wiedzy o świecie w grupie rówieśniczej, musi współdziałać indywidualnie z osobą dorosłą. Pracownia została doposażona w pomoce dydaktyczne do przeprowadzania diagnoz oraz zajęć z dziećmi. Zakupiono urządzenie do badania słuchu metodą WARNKEGO, które wykorzystywane jest do terapii dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się oraz pisaniu, które wynikają z istniejących zaburzeń słuchu centralnego.

Uczniowie w Szkole Podstawowej w Górze mają możliwość skorzystania również z zajęć pn. „Aktywator” oraz „Inkubator talentów”. Zajęcia „Aktywator” to nowatorskie podejście do nauki matematyki dzięki wykorzystaniu na ogromną skalę narzędzi IT. Uczestnicy nauczą się m.in. tworzenia konstrukcji cyfrowych, pracy na kalkulatorze graficznym, obsługiwania drukarki 3D, tworzenia symulacji finansowych, odczytywania informacji giełdowych, podejmowania decyzji w oparciu o elementy statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Na zajęciach „Inkubator talentów” uczniowie poznają najnowsze aplikacje pozwalające rozwijać umiejętności i wiadomości z zakresu IT oraz przedmiotów ścisłych łącznie. Jest to nowatorskie podejście do nauki przedmiotów przyrodniczych i IT, ponieważ nauka opiera się na wykorzystaniu narzędzi IT w nauce przedmiotów przyrodniczych tj. fizyki, chemii, biologii, geografii. Zajęcia opierają się na zadaniach praktycznych, badaniach, warsztatach i doświadczeniach.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli utworzona zostanie nowoczesna multimedialna pracownia matematyczna. Zakupiono również pomoce dydaktyczne, które wzbogacają istniejące już wyposażenie szkoły o profesjonalne pomoce, dzięki którym zajęcia dla uczniów stały się ciekawsze oraz pozwalają na naukę wszystkim zmysłami. Uczniowie mają możliwość skorzystania z zajęć:

  • „Interaktywna matematyka” na których uczniowie doskonalą umiejętności w zakresie stosowania algorytmów, rozwoju myślenia abstrakcyjnego, posługiwania się IT, w tym stosowanie programów biurowych do opracowywania i prezentacji wyników oraz programów wspomagających nauczanie matematyki;
  • „Młody grafik komputerowy” dla uczniów interesujących się informatyką, w tym grafiką komputerową, tworzeniem własnych filmów;
  • „Świat elektroniki i dźwięku” na których wykorzystywane będą metody aktywne, kontakt z nauką w praktyce, poprawa zdolności manualnych;
  • „Niewiarygodny świat nauki” to zajęcia podnoszące motywację do nauki języka angielskiego, rozwijające zainteresowania i pasję uczniów językiem angielskim, doskonalenie umiejętności językowych (słuchania, czytania, mówienia, stosowania słownictwa tematycznego i gramatyki w praktyce) przy jednoczesnym rozwijaniu zdolności korzystania z technologii komputerowych;
  • „Nauka j. angielskiego przez zabawę” to zajęcia przeznaczone dla uczniów z trudnościami w nauce języka angielskiego;
  • „Mój świat” na których uczniowie rozwijają swoje zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną (własnym regionem, terytorium Polski, Europy i świata) oraz swobodnego poruszania się w niej z jednoczesnym poszanowaniem innych narodów, systemów wartości i sposobów życia.

Obie szkoły doposażono w liczne pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć metodami aktywnymi, przeprowadzanie eksperymentów, organizacja wyjazdów edukacyjnych wprowadza dzieci w świat nowych technologii. Ponadto dla nauczycieli zaplanowano liczne szkolenia, które w efektywny sposób umożliwią wykorzystanie zakupionego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych.