Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu ucznia do szkoły/ przedszkola/ ośrodka lub zwraca koszty przejazdu ucznia do przedszkola/ szkoły/ placówki na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.


I. Podstawa prawna:

art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 6, art. 36 ust. 17, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe

II. Uprawnieni do skorzystania z bezpłatnego dowozu lub do refundacji kosztów dowozu

Gmina zapewnia dowóz/zwrot kosztów :

 • do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego:

  - niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim,
  - a także dzieciom w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat, w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy odroczonej realizacji obowiązku szkolnego);

 • do najbliższej szkoły podstawowej dzieci i młodzieży objętej kształceniem specjalnym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

 • do najbliższej szkoły ponadpodstawowej uczniów z niepełnosprawnością ruchową,  w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie później niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

 • do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna. Przewóz dokonywany jest, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 • 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna;

 • 25  rok  życia – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

II. Zasady składania wniosku w sprawie dowozu dziecka 

 1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu dla dziecka niepełnosprawnego przysługuje:  rodzicom dziecka lub prawnym opiekunom.

 2. W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego rodzice lub opiekunowie prawni powinni skierować do Wójta Gminy Miedźna wniosek o zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu ucznia do szkoły/przedszkola/ośrodka dołączając zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie dziecka do danej szkoły/ przedszkola/ ośrodka.

 3. W celu zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego, rodzice lub opiekunowie prawni powinni skierować do Wójta Gminy Miedźna informację o zapewnieniu przewozu i opieki dziecku do przedszkola/ szkoły/ placówki dołączając zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie dziecka do danej szkoły/ przedszkola/ placówki.

 4. Wniosek o zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu ucznia do szkoły/przedszkola/ośrodka lub informacje o zapewnieniu przewozu i opieki dziecku do przedszkola/szkoły/placówki składa się na rok szkolny.

 5. Wniosek, o którym mowa w pkt 2 i 3 wraz z załącznikiem należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna (1 piętro), adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.


III. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu ucznia do szkoły/przedszkola/ośrodka wraz z zaświadczeniem z przedszkola/szkoły/ośrodka,
  w którym dziecko będzie realizowało w danym roku szkolnym  wychowanie  przedszkolne lub obowiązek szkolny/ nauki.

Wniosek  - Pobierz tutaj

 1. Informacja o zapewnieniu przewozu i opieki dziecku do przedszkola/szkoły/placówki wraz z zaświadczeniem z przedszkola/szkoły/placówki, w którym dziecko będzie realizowało w danym roku szkolnym  wychowanie  przedszkolne lub obowiązek szkolny/ nauki.

Informację  - Pobierz tutaj


Podstawa prawna:

Art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 6, art. 36 ust. 17, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910)