Symbol:
ZOiW

Wydział:

Zespół Oświaty i Wychowania

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (U.2021.675t. j. z późn.zm)
  2. Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 czerwca 2011 r.
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (U.2017.1257 t. j)

Opłaty:

Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy wynosi 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zgodnie z uchwałą nr IX/71/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 21.06.2011r.. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Miedźnej: 42 8446 0006 2001 0000 1179 0001; Bank Spółdzielczy w Miedźnej. Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: "Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych". Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Gminy w Miedźnej. Dowód dokonania opłaty należy udostępnić do wglądu podczas składania wniosku lub dołączyć jego kopię.

Termin odpowiedzi:

1) Wójt Gminy Miedźna wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:
- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
- datę i numer wpisu do rejestru;
- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
2) Wójt Gminy Miedźna odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
3) Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
- wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Jednostka odpowiadająca:
Zespół Oświaty i Wychowania

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy.

Uwagi:
Każdy podmiot prowadzący działalność za zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zobowiązany jest przed rozpoczęciem działalności dokonać wpisu do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miedźna”.

- Wniosek o wpis, zmianę lub wykreślenie z rejestru oraz wymagane dokumenty składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego.

- Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Epuap.

  1. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wniosek składa się do właściwego ze względu na gminę prowadzenia żłobka lub klubu urzędu miasta lub gminy.
  2. Wniosek o wpis do rejestru składany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl, na formularzu Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Wniosek zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,

4) decyzję w przypadku żłobków lub opinię w przypadku klubów dziecięcych potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych,

5) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

6) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

7) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;

8) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

10)  informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

11)  wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wpis do rejestru podlega opłacie. Jej wysokość ustala Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

  1. Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
  2. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa się za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl, na formularzu Wniosek o wykreślenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.
  3. Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione
    z opłat.

Dokumenty:
Od dnia 01.01.2018r. zgodnie z art.27 pkt.1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi wójt za pomocą systemu teleinformatycznego. W związku z tym aktualny rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miedźna dostępny jest na stronie:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow 

Należy wybrać: województwo: śląskie/ powiat: pszczyński/ gmina: Miedźna

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miedźna

Numer wpisu

1

2

Data wpisu

28.12.2012

01.07.2013

Dane Podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy (nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy)

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131,

43-227 Miedźna

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131,

43-227 Miedźna

NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

6381642424

6381642424

REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

276258291

276258291

Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

ul. Górnicza 47 b,

43-225 Wola

 

ul. Górnicza 47 b,

43-225 Wola

 

Forma organizacyjna opieki i jej nazwa

Jednostka budżetowa - Klub Dziecięcy „Kubusiowe Maluchy”

Jednostka budżetowa - Żłobek „Kubusiowe Maluchy”

Liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym

24

24

Uwagi (w rejestrze, wykreślenie z rejestru)