• OBOWIĄZEK SZKOLNY

Dyrektor Szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dziecka 6 letniego oraz obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, obowiązani są do informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe.

 • OBOWIĄZEK NAUKI

Gmina na terenie, której uczeń mieszka, kontroluje spełnianie obowiązku nauki. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi nauki obowiązani są do informowania Wójta Gminy na terenie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji obowiązku nauki spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

Informacje o realizacji obowiązku nauki należy składać w siedzibie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola w formie oświadczenia:

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

 • OBOWIĄZKI RODZICÓW
 1. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
  - dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  - zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  - zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
  - informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 oraz o każdej zmianie w tym zakresie.
 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
 3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.
 • INFORMACJE DODATKOWE

Realizacja obowiązku szkolnego:

 • Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
 • Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
 • Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo oświatowe dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym.
 • Od dnia 1 września 2019 r. obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej – publicznej albo niepublicznej.

Realizacja obowiązku nauki:

 • Od 1 września 2019 r. obowiązek nauki będzie spełniany po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej;
 • Absolwenci szkoły ponadpodstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia, będą spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub do szkoły wyższej.

Niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki to nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce,
 • zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub w celu przygotowania zawodowego.
 • POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 (tj.: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1526),
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1305,
  z 2017 r. poz. 469).